Adresas Rusnės g. 10A, LT-99185, Šilutė
Darbo laikas

I           14:00 – 21:00
II-V      09:00 – 21:00
VI - VII 10:00 – 21:00

Taisyklės

PATVIRTINTA

Šilutės sporto mokyklos direktoriaus

2023-03-31 įsakymu Nr. 1SM-54

 

ŠILUTĖS SPORTO IR LAISVALAIKIO NAMŲ (BASEINO) VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Šios taisyklės taikomos ir privalomos visiems Šilutės sporto ir laisvalaikio namų (toliau – Baseinas) lankytojams, nepriklausomai nuo jų amžiaus.
 2. Baseine, esančiame Rusnės g. 10 A, Šilutėje, lankytojai gali naudotis 4 takų 25-ių metrų plaukimo baseinu, 3 pirtimis ir pramogų baseinu.
 3. Šilutės sporto ir laisvalaikio namus patikėjimo teise eksploatuoja Šilutės sporto mokykla (toliau – Sporto mokykla).
 4. Lankytojas – kiekvienas asmuo, kuris Sporto mokyklos nustatyta tvarka įsigijo bilietą, abonementą, gavo leidimą ar kitais Sporto mokyklos nustatytais teisėtais būdais pateko į Baseiną per įėjimo vartelius. Bilietų ir abonementų įsigijimo, keitimo ir grąžinimo sąlygas bei tvarką nustato šios taisyklės (toliau – Taisyklės).
 5. Taisyklės nustato Baseino lankytojų aptarnavimo (paslaugų teikimo) tvarką, privalomus saugumo, higienos ir kitus reikalavimus lankytojams, Sporto mokyklos ir lankytojų teises, pareigas bei jų atsakomybės ribas, bilietų, abonementų pardavimo ir papildomų paslaugų teikimo sąlygas.
 6. Taisyklės yra viešai skelbiamos ir privalomos visiems Baseino lankytojams, nepriklausomai nuo jų amžiaus. Asmuo, prieš sudarydamas sutartį dėl Baseino paslaugų (t.y., prieš įsigydamas bilietą ar abonementą), privalo susipažinti su šiomis Taisyklėmis ir, naudodamasis Baseino paslaugomis, griežtai jų laikytis.
 7. Lankytojas yra visiškai atsakingas už savo sveikatos būklę ir galimybę naudotis Baseino teikiamomis paslaugomis. Baseinas ir jo darbuotojai už lankytojų sveikatai ir turtui kilusias pasekmes ar padarytą žalą tretiesiems asmenims neatsako, pretenzijų nepriima ir nenagrinėja, jei tos pasekmės atsirado dėl pačių lankytojų neatsargumo, nesilaikant šių taisyklių, įspėjamuosiuose ženkluose ir užrašuose teikiamos informacijos bei Baseino personalo teisėtų nurodymų nevykdymo.
 8. Visiems lankytojams, kurie planuoja pradėti lankyti Baseiną, rekomenduojame pasitikrinti sveikatą ir įsitikinti, kad jų sveikatos būklė leidžia lankytis Baseine ir kaitintis pirtyse.
 9. Lankytojai yra visiškai atsakingi už savo sveikatos būklę ir galimybę naudotis Baseino teikiamomis paslaugomis. Baseino administracija ir darbuotojai neatsako dėl lankytojo sveikatos sutrikimų, sužalojimų ir nelaimingų atsitikimų, atsiradusių lankantis Baseine.
 10. Teisę naudotis Baseino teikiamomis paslaugomis turi bet kokio amžiaus asmenys, išskyrus šiose Taisyklėse numatytas išimtis.
 11. Baseine draudžiama lankytis šiems asmenims:
 • sergantiems COVID-19 ar bet kokia kita virusine/infekcine liga, asmenims, įtariamiems, kad serga COVID-19 liga ar bet kokia kita virusine/infekcine liga, ir asmenims, turėjusiems sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija);
 • sergantiems infekcinėmis ligomis;
 • sergantiems konjunktyvitu, užkrečiamomis odos ligomis;
 • asmenims su atviromis žaizdomis;
 • asmenims, apsvaigusiems nuo alkoholio, narkotinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų;
 • asmenims, neturintiems bilieto (lustinės apyrankės);
 • asmenims su kitais negalavimais, kurie kelia ar gali kelti grėsmę savo ar kitų lankytojų sveikatai ir saugumui;
 • asmenims, kurių elgesys kelia pavojų Baseinui, jo saugumui ir higieninei būklei arba prieštarauja visuomenėje priimtoms gero elgesio viešosiose erdvėse taisyklėms.
 1. Vaikai iki 15 metų gali lankytis Baseine tik lydimi juos prižiūrinčių suaugusių asmenų, kurie atsako už jų saugumą. Suaugęs asmuo turi būti vyresnis nei 18 metų ir prisiimti visišką atsakomybę už prižiūrimų vaikų saugumą, sveikatos būklę, elgesį, šių Taisyklių laikymąsi, už vaikų daiktų saugojimą, spintelių saugų užrakinimą. Vienas suaugęs asmuo gali lydėti ne daugiau nei 4 (keturis) vaikus.
 2. Nepilnamečiai nuo 15 iki 18 metų lankytis baseine gali savarankiškai, tačiau jiems yra reikalingas raštiškas tėvų/globėjų sutikimas. Sutikimą tėvai/globėjai turi pasirašyti baseino registratūroje atvykę su nepilnamečiu vaiku. Tėvų/ globėjų sutikimas galioja iki vaikas sulaukia pilnametystės.
 3. Negalią turintys asmenys, kuriems dėl jų sveikatos būklės yra reikalinga kito asmens priežiūra, Baseine gali lankytis tik lydimi jį prižiūrinčio pilnamečio asmens ir prisiimti visišką atsakomybę už jų saugumą.
 4. Grupių vadovai arba atsakingi asmenys visiškai atsako už tai, kad grupės nariai laikytųsi šių taisyklių, atsako už jų saugumą nuo atėjimo iki išėjimo iš Baseino.
 5. Treneriai, kūno kultūros mokytojai, mokytojai atveda grupes tik tvarkaraštyje nurodytu laiku ir išveda juos po užsiėmimų, atsako už jų saugumą, Baseino vidaus tvarkos taisyklių laikymąsi nuo atėjimo iki išėjimo iš Baseino.
 6. Vaikai iki 4 metų į vandens zoną įleidžiami nemokamai (kartu su tėvais ar globėjais), jiems lustinės apyrankės neišduodamos.
 7. Atliekant techninę profilaktiką, apie tai įspėjus iš anksto, varžybų, treniruočių ar kitais nenumatytais atvejais, Baseinas gali būti uždarytas. Tokiomis dienomis lankytojams paslaugos nebus teikiamos, apie tai bus iš anksto informuojama.
 8. Lankytojas privalo palikti pirčių erdvę, sūkurines vonias ir Baseiną likus 15 min. iki Baseino darbo pabaigos arba nedelsiant, po personalo nurodymo. Pro vartelius (turniketą) lankytojai turi išeiti iki Baseino darbo pabaigos. Išėjus vėliau, bus taikomas papildomas mokestis.
 9. Kilus klausimams ar neaiškumams lankytojai turi/gali kreiptis į Baseino personalą.

 

II. BILIETŲ ĮSIGIJIMO TVARKA, ĮKAINIAI

 1. Bilietų kainos nurodomos kasoje ir interneto puslapyje www.silutessportomokykla.lt/silutes-baseinas. Bilietai parduodami Baseino kasoje.
 2. Parduodamų bilietų kiekis ir išduodamų lustinių apyrankių skaičius turi atitikti faktinį įeinančių per įėjimo vartelius asmenų skaičių. Apyrankės neišduodamos vaikams iki 4 metų.
 3. Bilietai gali būti neparduodami dėl techninių kliūčių arba kai yra užimtos visos daiktų saugojimo spintelės;
 4. Bilietai neparduodami likus 1 valandai iki Baseino darbo pabaigos.
 5. Asmeniui, įsigijusiam bilietą, abonementą ir nusprendusiam nesinaudoti Baseino paslaugomis, pinigai už bilietą, abonementą, dovanų čekį negrąžinami ir nekeičiami į kito tipo bilietą. Lankytojai, įsigiję Baseino abonementą, privalo pradėti naudotis Baseino paslaugomis (aktyvuoti abonementą) ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų po apmokėjimo už jį. Lankytojui per nurodytą terminą nepradėjus lankyti Baseino, 15-ą dieną abonementas yra aktyvuojamas automatiškai bei pradedamas skaičiuoti jo galiojimo terminas. Abonementas nėra pratęsiamas.
 6. Baseino abonementu gali naudotis tik asmuo, kuriam abonementas yra priskirtas. Dalinti abonementą kitiems asmenims draudžiama.
 7. Asmuo, įsigijęs dovanų čekį, jį gali iškeisti į Baseine teikiamas paslaugas čekyje nurodytu galiojimo laiku. Atsiskaitant pateiktas dovanų čekis yra paimamas ir negrąžinamas. Vienu dovanų čekiu mokėti galima tik vieną kartą, po to čekis anuliuojamas. Dovanų čekis galioja 3 (tris) mėnesius nuo jo įsigijimo dienos.
 8. Už grubius šių taisyklių pažeidimus Baseino administracija turi teisę panaikinti bilieto/ abonemento galiojimą.
 9. Dėl techninių kliūčių, dėl didelių renginių, dėl kitų svarbių priežasčių Baseine laikinai gali būti draudžiama naudotis tam tikromis paslaugomis: sūkurinėmis voniomis, pirtimis ir kt. Tuo atveju bilieto kaina neperskaičiuojama ir pinigai lankytojui negrąžinami.
 10. Vaikai iki 4 metų į Baseiną įleidžiami nemokamai (kartu su tėvais ar globėjais), jiems lustinės apyrankės neišduodamos.
 11. Vaikams nuo 4 iki 18 metų galioja baseine nustatyti įkainiai.
 12. Asmenys, norintys įsigyti bilietą su nuolaida, privalo pateikti teisę gauti nuolaidą patvirtinantį dokumentą (moksleivio pažymėjimą, pensijos gavėjo pažymėjimą, neįgaliojo pažymėjimą ar kt.).
 13. Jei lankytojas, jau išėjęs iš Baseino, pageidauja pakartotinai patekti į Baseino teritoriją, jis turi įsigyti naują bilietą.
 14. Kylant abejonių dėl lankytojo amžiaus, kasininkas turi teisę pareikalauti lankytojo pateikti asmens tapatybės dokumentą.

 

III. LUSTINĖ APYRANKĖ, JOS PASKIRTIS IR NAUDOJIMAS

 1. Parduodant bilietą į Baseiną, išduodama lustinė apyrankė, kuri priskiriama kiekvienam lankytojui individualiai.
 2. Lustinę apyrankę būtina aktyvuoti per pirmąsias 15 min. įeinant per įėjimo vartelius. Neaktyvavus per 15 min., ji automatiškai blokuojama ir pinigai lankytojui negrąžinami.
 3. Plaukiojimo Baseine ir naudojimosi pirtimi trukmė – 1, 2 arba 3 val.
 4. Lustines apyrankes gavę asmenys turi įeiti per įėjimo vartelius po vieną, priglausdami apyrankę prie skaitytuvo, esančio ant vartelių. Praleistas laikas Baseine pradedamas skaičiuoti nuo to momento, kai asmuo įeina per įėjimo vartelius ir stabdomas tada, kai lankytojas išeina per išėjimo vartelius priglausdamas apyrankę.
 5. Su lustine apyranke Baseino teritorijoje lankytojas gali:
 • atrakinti ir užrakinti daiktų saugojimo spintelę;
 • infoterminale matyti lustinės apyrankės informaciją.
 1. Lankytojui, praradus lustinę apyrankę ar sugadinus elektroninę jos dalį, privaloma prieiti prie kasų ir kreiptis į personalą dėl lustinės apyrankės užblokavimo.
 2. Lankytojas negali išeiti už Baseino teritorijos ribų nustatyta tvarka neišsiregistravęs, t.y., neatsiskaitęs ir negražinęs lustinės apyrankės ir batų spintelės raktelio.
 3. Šių taisyklių 38 punkto nuostatos netaikomos, jeigu lankytojas priverstas išeiti iš Baseino per specialų išėjimą (pvz., įvykus evakuacijai ar kitais nenumatytais atvejais). Tokiu atveju lustinė apyrankė perduodama Baseino personalui.
 4. Išėjus anksčiau, t.y., neišbuvus viso skirto laiko limito, pinigai už neišbūtą laiką lankytojui negrąžinami.
 5. Už buvimo Baseine laiko limito viršijimą (laiką, už kurį nebuvo sumokėta įsigyjant bilietą) arba už išėjimą po oficialių Baseino darbo valandų atsiskaitoma taip:
 • už uždelstą laiką nuo 1 iki 30 min. taikomas 2 eur. mokestis;
 • viršijus 30 min. taikomas standartinis valandinis įkainis.
 1. Jeigu lankytojas negali sumokėti už papildomai praleistą laiką ar suteiktas paslaugas, pinigai iš jo išieškomi Lietuvos Respubliks įstatymų nustatyta tvarka.
 2. Lankytojai, padarę žalą Baseinui, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Už žalą, kurią padaro nepilnamečiai, atsako jų tėvai (globėjai) arba lydintys asmenys.

 

IV. KITA BENDRA INFORMACIJA

 1. Baseino darbo laikas skelbiamas ant įėjimo durų, internete svetainėje www.silutessportomokykla.lt/silutes-baseinas. Kiekvieną pirmadienį nuo 9.00 iki 14.00 val. vyksta sanitarinis valymas, klientai į Baseiną neįleidžiami.
 2. Vasaros laikas nustatomas administracijos nurodymu ir skelbiamas papildomai. Baseino darbo laikas nurodytas administracijoje ir interneto svetainėje www.silutessportomokykla.lt/silutes-baseinas. Sporto mokykla pasilieka teisę keisti Baseino teikiamų paslaugų darbo laiką.
 3. Baseinas Lietuvos Respublikos valstybinių švenčių metu gali dirbti trumpiau, informaciją pateikiant interneto svetainėje www.silutessportomokykla.lt/silutes-baseinas, registratūroje ir/ar socialiniuose tinkluose. Lietuvos Respublikos valstybinių švenčių metu galioja savaitgalio apsilankymų įkainiai, grupiniai užsiėmimai nevyksta.
 4. Lankytojai dėl jų saugumo yra stebimi vaizdo kameromis Baseine, Baseino teritorijoje, išskyrus persirengimo zonoje.
 5. Rūkyti lankytojams Baseino teritorijoje draudžiama.
 6. Baseino lankytojai privalo turėti maudymosi aprangą, krepšelį avalynei, muilą, plaušinę, rankšluostį, šlepetes, tinkamas avėti drėgnoje patalpoje.
 7. Lankytojai, prieš lipdami laiptais į persirengimo patalpą, privalo nusiauti batus, įdėti juos į maišelį ir palikti batų spintelėje. Persirengimo patalpoje su lauko avalyne vaikščioti draudžiama.
 8. Lankytojai, prieš įeidami į Baseino erdvę, būtinai turi nusiprausti duše, apsirengti maudymosi aprangą, apsiauti šlepetes.
 9. Baseine privaloma būti su maudymosi apranga (ne ilgesne nei iki kelių).
 10. Ilgesni plaukai privalo būti surišti gumyte plaukams/supinti į kasą.
 11. Plaukiojant takeliuose būtina laikytis dešinės pusės.
 12. Poilsio zonoje ant kėdžių, sausose pirtyse privaloma pasitiesti rankšluostį.
 13. Lankytojai Baseine pajutę įvairių sveikatos sutrikimų, privalo kreiptis į gelbėtoją - baseino prižiūrėtoją ar kitą personalą.
 14. Tam tikrose, daugiau atidumo reikalaujančiose vietose iškabinti įspėjamieji ženklai, kurių privaloma laikytis.
 15. Lankytojas, atėjęs į baseiną su nepilnamečiu vaiku (iki 15 metų), privalo jį prižiūrėti, nepalikti vieno bei prisiimti atsakomybę už jo saugumą.
 16. Lankytojai privalo vykdyti visus Baseino personalo reikalavimus, užtikrinančius tvarką ir saugumą vandenyje bei kitose Baseino patalpose.
 17. Baseinas neatsako už lankytojų asmeninius daiktus, paliktus persirengimo spintelėse ir kabinose.
 18. Lankytojų palikti ir vėliau kitų lankytojų ar Baseino personalo surasti ir Sporto mokyklai perduoti daiktai saugomi administracijoje 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.
 19. Didžiojo Baseino gylis yra 1,28 – 1,82 metrų, todėl įleidžiami tik mokantys plaukti lankytojai.
 20. Baseino takelyje vienu metu gali plaukioti ne daugiau kaip 12 žmonių.
 21. Prieš einant į Baseino erdvę ir išeinant iš jos, lankytojams būtina nusiprausti po dušu.
 22. Lankytojai privalo nedelsiant palikti Baseiną, jeigu to reikalauja personalas (pvz. evakuacijos atveju; jei lankytojas nepaiso įspėjamųjų ženklų; įtarus, kad lankytojas apsvaigęs nuo alkoholio ar kitų psichiką veikiančių medžiagų).

 

V. PIRČIŲ TAISYKLĖS

 1. Pirčių erdvėje lankytojai prašomi laikytis tylos ir pagarbos kitiems lankytojams, netriukšmauti.
 2. Pirčių erdvėje lankytojai privalo turėti rankšluostį.
 3. Į sausas pirtis galima eiti tik turint rankšluostį, kurį pirtyje lankytojas privalo pasitiesti ant medinių gultų.
 4. Prieš įeinant į pirtis bei jomis pasinaudojus, prieš įlipant į baseinus, sūkurines vonias, būtina nusiprausti duše.
 5. Šlepetes būtina palikti prie įėjimo į sausąją pirtį.
 6. Garinėje pirtyje sėdėjimo vietą privalu nusiplauti su dušu. Dušu naudotis taip, kad netrukdytumėte šalia esantiems žmonėms.
 7. Pirtyse rekomenduojame nenešioti papuošalų.
 8. Nesilaikantys pirčių taisyklių įspėjami. Jei klientas pakartotinai pažeidžia taisykles, jis gali būti išprašytas iš vandens zonos ir kitą kartą neįleidžiamas.
 9. Draudžiama ant pirčių akmenų pilti savo atsineštus kvapus, skysčius.
 10. Nepilnamečiai vaikai iki 15 metų privalo pirtyje būti su už jų saugumą atsakingais suaugusiais asmenimis.

 

VI. LANKYTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 1. Lankytojas turi teisę:
 • naudotis Baseino teikiamomis paslaugomis;
 • reikalauti, kad Sporto mokykla atlygintų lankytojo patirtą žalą, atsiradusią dėl Sporto mokyklos kaltės, šiose Taisyklėse ir teisės aktuose nustatyta tvarka.
 1. Lankytojas įsipareigoja:
 • prieš pradėdamas naudotis Baseino teikiamomis paslaugomis, įsitikinti, kad jo sveikatos būklė jam leidžia jomis naudotis. Neigiamos pasekmės, susijusios su šio reikalavimo nevykdymu, tenka pačiam lankytojui;
 • būdamas Baseine ir naudodamasis jame teikiamomis paslaugomis, griežtai laikytis šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų;
 • būdamas Baseine segėti ir naudotis tik jam priskirta lustine apyranke;
 • vykdyti Sporto mokyklos personalo nurodymus dėl saugos reikalavimų ir šių Taisyklių laikymosi;
 • naudoti tik plaukimo aprangą: moterys ir mergaitės – plaukimo kostiumėlį, vyrai ir berniukai – plaukimo glaudes;
 • vaikai iki 3 metų amžiaus privalo mūvėti sauskelnes, pritaikytas būti vandenyje;
 • nepilnamečiai vaikai iki 15 metų privalo būti kartu su už jų saugumą atsakingais suaugusiais asmenimis.
 • naudotis Baseinu, sūkurinėmis voniomis ar pirtimis taip, kaip to reikalauja Baseinų taisyklės.

 

VI. SPORTO MOKYKLOS TEISĖS IR PAREIGOS

 1. Sporto mokykla turi teisę:
 • į Baseiną neįleisti asmenų, kurių elgesys gali sutrikdyti tvarką, kelti pavojų kitų lankytojų saugumui, Baseino higienos būklei ir/ar prieštarautų visuomenėje priimtoms elgesio normoms;
 • į Baseiną neįleisti asmenų, jeigu jie nesutinka laikytis ar nesupranta šių Taisyklių;
 • bet kuriuo metu pakeisti Baseino teikiamų paslaugų sąrašą, paslaugų teikimo laiką ir/ar jų įkainius be išankstinio įspėjimo;
 • pašalinti iš Baseino lankytojus, kurie pažeidžia Taisykles, nepaiso įspėjamųjų ženklų, iškabose nurodytų reikalavimų, nevykdo personalo nurodymų. Tokiu atveju pinigai lankytojams negrąžinami;
 • vienašališkai pakeisti Taisykles, jas paskelbiant viešai;
 • neįleisti asmenų be papildomo paaiškinimo;
 • Sporto mokykla turi teisę Baseine rengti uždarus vakarus, sportines varžybas ar kitus masinius renginius.

 

VII. REKOMENDACIJOS LANKYTOJAMS

 1. Baseino administracija rekomenduoja planuojantiems pramogauti lankytojams įvertinti savo fizines galimybes ir sveikatos būklę (pvz. lėtinius susirgimus, traumas, nėštumą ir t.t.).
 2. Lankytojams nerekomenduojama į Baseiną neštis brangių ir/ar vertingų daiktų (papuošalų, laikrodžių, mobiliųjų telefonų ir pan.), kurie gali sugesti dėl drėgmės arba būti pamesti.
 3. Lankytojams nerekomenduojama naudotis Baseine teikiamomis paslaugomis segint bet kokio tipo papuošalus ar kitus juvelyrinius dirbinius, galinčius padaryti žalą patiems lankytojams ir/ar Baseino inventoriui.
 4. Griežtai nerekomenduojama šokinėti į vandenį nuo baseino kraštų, sūkūrinės vonios, siekiant nardyti, sulaikyti kvėpavimą po vandeniu, bandyti pernerti baseiną ar atlikti kitus sudėtingus ar rizikingus veiksmus.
 5. Pirtyje rekomenduojama būti ne ilgiau kaip 7 min. ir ne daugiau kaip tris kartus, darant 10 min. pertrauką.
 6. Sūkurinėse voniose rekomenduojama būti ne ilgiau kaip 10-15 min. ir ne daugiau kaip tris kartus, darant 10 min. pertrauką.

 

VIII. BENDROSIOS ELGESIO TAISYKLĖS

 1. Tam tikrose, daugiau atidumo reikalaujančiose vietose, yra iškabinti įspėjamieji ženklai, kurių privaloma laikytis.
 2. Baseine vyksta vandens mankštos užsiėmimai. Lankytojams, dalyvaujantiems mankštos užsiėmimuose, privalu laikytis Baseino instruktorių nurodymų.
 3. Pirtyse draudžiama triukšmauti.
 4. Prieš įeinant į pirtis bei jomis pasinaudojus, būtina nusiprausti duše.
 5. Į sausas pirtis galima įeiti tik turint didelį rankšluostį, kurį būtina pirtyje pasitiesti ant medinių gultų po visu kūnu.
 6. Ant krėslų privalu po visu kūnu pasitiesti rankšluostį.
 7. Šlepetes būtina palikti prie įėjimo į pirtis.

 

IX. DRAUDŽIAMA

 1. Baseine draudžiama:
  • avėti lauko avalynę, išskyrus erdvę nuo turniketų iki batų spintelių;
  • lankytojui naudotis ne jam priskirta lustine apyranke;
  • į dušus neštis šampūną bei kitas prausimosi priemones stikliniuose induose;
  • draudžiama eiti į vandens zoną nesusirišus plaukų (į kuoduką);
  • atsinešti su savimi maisto produktų bei gėrimų (išskyrus geriamąjį vandenį nedūžtančiuose induose);
  • lankytis su gyvūnais;
  • rūkyti Baseino patalpose ir Baseino teritorijoje;
  • kramtyti kramtomąją gumą;
  • čiuožinėti laiptų turėklais, laipioti plieninėmis konstrukcijomis ar kitaip gadinti Baseine esantį inventorių;
  • spjaudyti ant grindų ir į vandenį, atlikti natūralius gamtinius reikalus ne tualete;
  • vaikams iki 3 metų maudytis Baseinuose be specialių sauskelnių;
  • vaikams iki 7 metų maudytis be plaukmenų;
  • palikti nepilnamečius vaikus iki 15 metų be už jų saugumą atsakingų suaugusių asmenų;
  • garsiai šūkauti, švilpauti, melagingai kviestis pagalbos, bėgioti (lankytojas gali paslysti ir susižaloti), stumdytis, grubiai elgtis, trukdyti kitiems lankytojams naudotis Baseino paslaugomis;
  • kabintis ar tampyti Baseino takų skiriamąsias juostas;
  • šokinėti į vandenį nuo Baseinų kraštų, sūkurinės vonios, siekiant nardyti;
  • nardyti į Baseiną nuo bokštelių be vadovo, plaukimo mokytojo ar Baseino prižiūrėtojo – gelbėtojo leidimo;
  • įlipti į Baseiną, sūkurinę vonią ar išlipti iš jų ne tam skirtose vietose;
  • naudotis Baseino paslaugomis apsvaigus nuo alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų, kai dėl techninių kliūčių Baseinas, sūkurinė vonia ar pirtis neveikia arba kai tai daryti draudžia personalas ar įspėjamieji užrašai;
  • naudotis Baseino paslaugomis dėvint netinkamus drabužius (pvz. apatiniais rūbais, paplūdimio šortais arba krepšininko sportine apranga) arba nedėvint rūbų;
  • skustis ir/ar atlikti depiliavimosi procedūras Baseino patalpose;
  • naudoti veido/ kūno šveitiklius (pilingus);
  • gręžti šlapius rūbus (maudymosi kostiumėlius, trumpikes, rankšluosčius irk t. daiktus) persirengimo patalpoje ant grindų;
  • atsinešti į pirtis ir jose naudoti savo užpilus, ekstraktus, eterinius aliejus ir vantas;
  • pirtyse patiems pilti vandenį ant akmenų;
  • reguliuoti pirčių patalpose esančius prietaisus;
  • filmuoti ir fotografuoti, išskyrus tada, kai gaunamas Baseino leidimas;
  • pilti gėrimus į Baseinus ar sūkurines vonias.

 

XI. ATSAKOMYBĖ

 1. Lankytojas, padaręs žalą Baseinui, jame esančiam turtui, lankytojų turtui ir/ar sveikatai, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Už žalą, kurią padaro nepilnamečiai, negalią turintys asmenys, atsako jų tėvai ar globėjai.
 2. Baseino administracijai ar darbuotojams įtarus, jog lankytojas padarė nusikalstamą veiką, nedelsiant yra kviečiama policija.
 3. Nepilnamečių tėvai, globėjai ar kiti juos lydintys pilnamečiai asmenys yra atsakingi už kartu atvykusių nepilnamečių, negalią turinčių asmenų supažindinimą su Taisyklėmis ir už šių Taisyklių laikymąsi.
 4. Numatytos materialinės žalos kompensacijos už prarastą ar sugadintą inventorių nustatomos pagal tuo metu patvirtintus įkainius.
 5. Lankytojas, patyręs turtinę ir/ar neturtinę žalą Baseine, nedelsdamas turi pranešti apie tai Baseino administracijai ar darbuotojui, nurodydamas įvykio vietą, laiką, aplinkybes, įvykį mačiusius asmenis. Jeigu lankytojas nesilaiko šios sąlygos, vėliau pateikti nusiskundimai ir pretenzijos dėl patirtos žalos sveikatai ir/ar turtui nenagrinėjami.
 6. Sporto mokykla nenagrinėja lankytojo pretenzijų bei neatsako už lankytojo Baseine patirtą turtinę ir/ar neturtinę žalą, jei lankytojas nesilaikė šiose Taisyklėse įtvirtintų reikalavimų ir/ar rekomendacijų.
 7. Sporto mokykla neatsako už lankytojų asmeninius daiktus ar už tai, kad jie buvo prarasti ir/ar iš dalies sugadinti, įskaitant ir lankytojų maudymosi kostiumus, kurie buvo apgadinti dėl chloruoto vandens.
 8. Baseinas už lankytojų sveikatai ir turtui kilusias pasekmes ar padarytą žalą tretiesiems asmenims neatsako, pretenzijų nepriima ir nenagrinėja, jei tos pasekmės atsirado dėl pačių lankytojų neatsargumo, nesilaikant šių Taisyklių, įspėjamuosiuose ženkluose ir užrašuose teikiamos informacijos bei Baseino personalo teisėtų nurodymų nevykdymo.
 9. Baseine asmenys dėl jų saugumo yra stebimi vaizdo kameromis.

 

 

 

Informacija atnaujinta: 2023-04-16