8 656 86234sportas.mokykla@gmail.comRusnės g. 10A, LT-99185, Šilutė
lten

Pranešėjų apsauga

      Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas (toliau - Įstatymas) nustato apie pažeidimus įstaigose pranešusių asmenų teises ir pareigas, jų teisinės apsaugos pagrindus ir formas, taip pat šių asmenų apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemones, siekiant sudaryti tinkamas galimybes pranešti apie teisės pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui arba jį pažeidžiančius, užtikrinti tokių pažeidimų prevenciją, atskleidimą ir pažeidimus padariusių asmenų patraukimą atsakomybėn.

        Pagal šį įstatymą informacija apie pažeidimus teikiama dėl:

1) pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;

2) pavojaus aplinkai;

3) kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;

4) neteisėtos veiklos finansavimo;

5) neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;

6) neteisėtu būdu įgyto turto;

7) padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, kliudymo nustatyti padarinių mastą;

8) kitų pažeidimų.

      Asmuo informaciją apie pažeidimą gali pateikti:

1) įstaigoje per vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą;

2) kompetentingai institucijai tiesiogiai;

3) viešai.

     Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą Šilutės sporto mokykloje, pateikti ją gali:

- elektroniniu paštu - sportas.mokykla@gmail.com;

- atvykęs į Šilutės sporto mokyklą (Rusnės g. 10A, Šilutė);

- paštu su žyma "Kompetentingam subjektui asmeniškai" (Rusnės g. 10A, LT-99185 Šilutė).

    Pateikusiam informaciją apie pažeidimą asmeniui garantuojamas konfidencialumas.

 

Informacija atnaujinta: 2024-02-08